Sleutels voor de toekomst van beheer

i.s.m. Architecture Workroom Brussels / Delta Atelier
23 juni 2020
09:00 - 11:00
live

Via stadsbeheer kunnen we de bestaande investeringen in de publieke ruimte koppelen aan het toekomstbestendig maken van onze wijken. Wat vereist die omslag van de beheerdiensten zoals we die kennen? Maar ook: wat vraagt het van ontwerpers en experts om mee te denken in cycli van onderhoud en bestaande (financierings-) mechanismen?

De publieke ruimte heeft een belangrijke rol te spelen in het licht van grote transities zoals die naar hernieuwbare energie, gezonde landbouw en gedeelde mobiliteit. Steeds meer verbreedt de aandacht van louter de aanleg van het publiek domein naar ook het gebruik en het onderhoud ervan. Dagelijks worden gaten in het wegdek gedicht en parken onderhouden, en volgens regelmatige cycli worden rioleringen en weginfrastructuur vervangen waardoor een hele wijk plots opengaat. Die momenten kunnen als kansen gezien worden om vooruit te kijken en niet alleen te onderhouden wat in het verleden beslist werd, maar tegelijkertijd ook andere opgaven mee te nemen en zo winsten te boeken. Kan de noodzakelijke transformatie van onze straten, pleinen en wijken de hefboom zijn om stapsgewijs een toekomstbestendige omgeving te bouwen?

In Nederland zien we dat de beheerpraktijk werkt aan een graad van volwassenwording: samen met nutsbedrijven, ingenieursbureaus en kennisinstellingen wordt door verschillende steden en gemeenten gebouwd aan de profilering van de beheerpraktijk via (internationale) uitwisselingsconferenties, de oprichting van een academische leerstoel met een nieuwe universitaire opleiding en gezamenlijke kennisontwikkeling. Spelen dezelfde kansen en noden aan deze zijde van de grens? Wat kunnen Nederlandse, Vlaamse en Brusselse gemeenten van elkaar leren als het gaat om het verduurzamen van het beheer van hun publieke ruimte? Welke doorbraken maken ze nu al en waar lopen ze op vast?

Deze werksessie is een coproductie van het Congres Publieke Ruimte en de Delta Atelier Conferentie.

Deel 1

09:00 – 09:05   Inloop en welkom (Infopunt Publieke Ruimte, Jan Vilain)

09:05 – 09:10   Overlopen programma en aankondigen eerste sprekers (AWB, Joachim Declerck)

09:10 – 09:20   Staat van het beheer in Nederland (Wiebe Oosterhoff)

09:20 – 09:30   Staat van het beheer in Vlaanderen en Brussel (AWB, Hanne Mangelschots)

09:30 – 09:35   Vergelijking en conclusie (AWB, Joachim Declerck)

Deel 2

09:35 – 09:45   Case 1: Waterplan Antwerpen (Samuel Van de Vijver, Stad Antwerpen)

09:45 – 09:50   Vraag uit het publiek

09:50 – 10:00   Case 2: IPOD Gent (Marc Pinte, stad Gent)

10:00 – 10:05   Vraag uit het publiek

10:05 – 10:15   Case 3: Stadspark Herentals (Claire Laeremans, Lama landschapsarchitecten)

10:15 – 10:20   Vraag uit het publiek

Deel 3

10:20 – 10:30   Algemene reflectie door een aantal klankbordpersonen

–        Omgeving: Luc Wallays

–        VVSG: Xavier Buys of collega

–        CROW: Harro Verhoeven of Ton Hesselmans (te bevestigen)

Deel 4

10:30 – 11.00   Interactie met het publiek