Terug naar programma

Groenklimaatassen en groene lobben

Van planning tot uitvoering
10:00 - 11:00
projectpresentatie

Grootschalige groenstructuren zijn cruciaal om steden klimaatrobuust te maken. Gent en Sint-Niklaas tonen hoe een planologisch concept uiteindelijk vorm krijgt in de publieke ruimte.

In 2014 werd het lobbenstadmodel voor de stad Sint-Niklaas ontwikkeld. In dit model wordt de bebouwde ruimte voorzien binnen een radiale structuur van compacte stadslobben. Daartussen ontstaat een netwerk van zeven groene lobben. Deze groenblauwe vingers hebben een belangrijke functie op vlak van recreatie, duurzaam vervoer, biodiversiteit, waterbuffering en -infiltratie, stadslandbouw, verkoeling en ventilatie met gezonde lucht. De voorbije jaren werd verder studiewerk verricht voor de realisatie van de groene lobben. Tijdens de presentatie wordt ingegaan op het belang en de uitwerking van de groene lobben in Sint-Niklaas.

De realisatie van 8 groenklimaatassen voor de Stad Gent is één van de 5 strategische projecten binnen het nieuwe Ruimtelijke Structuurplan ‘Ruimte voor Gent 2030’.
Een groenklimaatas is een ecologische, landschappelijke en recreatieve verbinding tussen het buitengebied en het stadscentrum: ze brengen het groen tot diep in de stedelijke ruimte en zorgen voor verkoeling en verluchting, temperen het hitte-eiland effect, gaan wateroverlast en verdroging tegen. Ze hebben ze een belangrijke functie als natuurverbinding, zowel voor fauna en flora. Een doorgaande fiets- en wandelas zorgt voor een verbinding tussen centrum en buitengebied.
Deze presentatie gaat in op het belang van de realisatie van deze assen en de uitdagingen die gepaard gaan met het uitwerken van een visie voor deze 8 assen en het realiseren ervan op terrein.

Sprekersinfo

Eva Troch
Projectleider Groenklimaatassen
Stad Gent
Bart Van Lokeren
Beleidsadviseur
Stad Sint-Niklaas
Terug naar programma