Mobiliteit en verkeersveiligheid onder de loep

Tijdens het Congres Publieke Ruimte staan we stil bij  de raakvlakken en wisselwerking tussen openbare ruimte en andere beleidsdomeinen. In de volgende nieuwsbrieven komt u er meer over te weten. Vandaag nemen we de relatie tussen publieke ruimte, mobiliteit en verkeersveiligheid onder de loep.

Een kwaliteitsvolle inrichting van de publieke ruimte bevordert  duurzame mobiliteit en verbetert de verkeersveiligheid. Het ligt dan ook voor de hand dat verkeerskundigen steeds meer aandacht hebben voor de inrichting van de publieke ruimte. Een te enge focus op verkeersveiligheid leidt anderzijds meestal niet tot een kwaliteitsvolle publieke ruimte.  Daardoor gaan kansen verloren op vlak van duurzame mobiliteit, gezondheid, natuurontwikkeling, biodiversiteit, jeugdbeleid, enz. Het congresprogramma besteedt daarom veel aandacht aan het verband tussen mobiliteit, verkeersveiligheid en de inrichting van de publieke ruimte. Als mobiliteits- of verkeersveiligheidsdeskundige, vindt ook u ongetwijfeld uw gading in het boeiende lezingenprogramma en kan u op het forum kennis maken met heel wat vernieuwende producten en diensten. 

We zetten enkele suggesties op een rijtje:

–       Op zoek naar IPOD, TIOD, Lego, Green, Broche, Meersen,…

–        Mobipunten, naar een nieuwe lokale mobiliteitsaanpak

–        Groene Functionele Belevingstrajecten

–        Impact van het Gentse circulatieplan op het openbaar domein

–        Straatkenmerken die ouderen uitnodigen tot wandelen en fietsen

–        Mobility as a serious game, op een speelse wijze met stakeholders een mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid uitwerken

–        Gezonde publieke ruimte

–        Beheer van voet- en fietspaden

–        Retroflex bestrating, verhoogde reflectie voor een optimalisatie van de zichtbaarheid

–        Het riooldeksel zit in de weg

–        Strategisch werken aan ruimte op kindermaat